අනාගත අධ්‍යාපනයට පිවිසෙන්න

අනාගත අධ්‍යාපනය අන්තර්ජලය ඔස්සේ සිදු කිරිම සදහා ගුරුවරුන් වන ඔබ හට ඔබටම වෙබ් අඩවියක් ලබා දිම Tutohub අපේ පැතුමයි.
*මෙම ආයතනය රජයේ ලියාපදිංචි කර ඇත.

අප සමග සම්බන්ධ වන ඔබට..

Tutohub සමග ඒකතු වන ඔබට තමන්ගේ අන්තර්ජාල පංතිය (Online Class) සිදු කිරිම සදහා විශේෂ සේවා රැසක් ලබා ගැනිමට හැකි වේ.

නොමිලේ Domain ඒකක්

නොමිලේ .com වෙබ් Domain ඒකක් ඔබගේ වෙබ් අඩවියට. ඒමගින් ඔබට ඔබගේ පංතිය www.example.com ලෙස ඔබට අවශ්‍ය නමක් ලබා දි අන්තර්ජාලයට ඒක් කර දෙනු ලබයි.

නොමිලේ Maintains

වෙබ් අඩවිය නඩත්තු කිරිම අප විසින්ම සිදු කරන අතර අප සෑම විටම නව විශේෂාංග ඔබට ලාබා දීමට උත්සහ කරන ආයතනයකි. සියලුම තාක්ෂණික ගැටලු අප පැය 24ක් ඇතුලත සිදු කර දේ.

නොමිලේ Hosting

ඔබගේ වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයේ රදවා තබා ගැනිම සදහා අවශ්‍ය වන Hosting නොමිලේ සපයනු ලබන අතර ඔබ විසින් ලබා ගන්න package ඒක මත ඒහි වේගය සහ ධාරිතාව තිරණය වේ.

නොමිලේ උපදේශන සේවා

අන්තරජාලය මගින් මුදල් උපයන ක්‍රම සහ වෙනත් ව්‍යාපාරික උපදේශන සේවා සදහා පවත්වනු ලබන Online Workshop සදහා නොමිලේ සහභාගි විය හැකියි..
ඇයි ඔබ Tutohub සමග සම්බන්ධ විය යුත්තේ

ඇයි Tutohub සමග ඒකතු වෙන්නේ?

අපි විශ්වාස කරනවා තවත් අවුරුදු කිහිපයක් ඇතුලත ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාප ක්‍රමයේ පැහැදිලි වෙනසක් සිදුවන බව. ඒනිසා ගුරුවරුන් වන ඔබ සදහාම වෙනවු වෙනම වෙබ් අඩවියක් මගින් ඔබගේ සිසුසනට මෙන්න ශ්‍රී ලංකාවේම සිසුනට දැනුම ලබා දිමට වෙබ් අඩවියක් ලබා ගත හැකිය.

Live Classes

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට සජිව(Live) පංති පැවැත්විමට හැකිය.සිසුනට වෙනත් App නොමැතිව වෙබ් අඩවියෙන්ම පංතියට සහභාගි විය හැක. ගුරුවරයා සමග කතා කිරිමටද හැක.
Learn More →

Online Payment

සිසුන්ගේන Online Payment ඔබටම ලබා ගත හැකිය.සිසුනට ඔවුනගේ Credit or Debit card භාවිතයෙන් ගෙවිම් සිදු කල හැකිය.සියලු විස්තර වෙබ් අඩවියෙන් බැලිය හැක.
Learn More →

Online Exam

ඔබට අවශ්‍ය වාර විභාග‌ හෝ ඔනෑම විභාගයක් අන්තර්ජලය මගින් ලබා දිය හැකිය. පිලිතුරු ඒසැනින් සිසුනට ලබා ගත හැකිය.අවශ්‍ය ඔනෑම වෙලාවක විභාග සකස් කල හැක.
Learn More →
Tutohub මගින් ලබා දෙන වෙබ් අඩවිය

කොහොමද වෙන්නේ මේ වැඩේ...!

Tutohub අප සම්බන්ධ කරගත් පුවු ඔබට දින දෙකක් ඇතුලත ඔබගේ වෙබ් අඩවිය ඔබට ලබා දිමට Tutohub Team සුදානම් වි සිටි.
ඔබට ලැබෙන වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි පංති පැවැත්වෙන වෙලාවන් දෙන්න පුලුවන්..
ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වෙබ් අඩවිය මගින් සිදු කරන ලබන පංති වෙන් වෙන් වශයෙන් අතුලත් කල හැකිය.ඒහිදි ඔබට ඒම පංතිය සදහා මසකට සිසුන් ගෙවිය යුතු පංති ගාස්තුව ඇතුලත් කල හැක.ඒලෙම ඔබට ඒම පංති පැවැත්වෙන වෙලාවන් ඇතුලත් කල හැකිය.
Homework දෙන්නත් පුලුවන්..
ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සිසුනට Homework ලබා දිය හැකිය. ඔබට ඉදිරි දිනයකදි කරන පාඩම් ගැන සහා ඒ් අදාල වෙනත් විස්තර සිසුනට ලබා දිය හැකිය.
Online Exam තියන්න පුලුවන්..
Online Exam අවශ්‍ය විදිහට ලමියන්ට හදලා දෙන්න පුලුවන්.. ලමයි විභාගේ කරපු ගමන් ඒයාලට උත්තර සහ ලකුණු බලා ගන්නත් පුලුවන්. අවශ්‍ය ඔනෑම වේලාවක විභාග සැදිය හැකිය.
1
2
3
Sample වෙබ් අඩවිය බලන්න.
Sample වෙබ් අඩවියෙහි ඔබට අවශ්‍ය කරන සියල්ල නැරබිය හැකිය.
වැඩ කරන විදහ බලාගන්න මෙම Video ටික බලන්න.. මෙතෙන Click කරන්න
අප සමග ඒකතු වන්න

ඔබටම කියා පංති කරන්න වෙබ් අඩවියක් අවශ්‍යද?

දැන්ම අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ඔබට අවශ්‍ය ඔබගේම අන්තර්ජාල පංතිය අපිත් සමග අරබන්න..
අපව සම්බන්ධ කරගන්න